This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi hankkeen arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

 

 

Aineiston koonnut:

Sirpa Pursiainen, YTM 

Pirkanmaan ammattiopisto

Oppimisympräristöjen koordinaatiokumppanuus-hanke

     

 

Vertaisarviointi tukee kehittämistyötä ja vertaisoppimista. Vertaisarviointia käytetään toteutustavaltaan hieman erilaisina kansallisessa ja kansainvälisessä kehittämistyössä. Suomessa kehittämistyössä vertaisarviointia on toteutettu esimerkiksi oppilaitoksen sisäisesti eri tutkintoalojen välillä että ulkoisena arviointina.

Vertaisarviointi on vertaiskehittämisen, hankkeiden verkostoitumisen, tulosten levittämisen ja jatkuvan kehittämisen kannalta tehokas menetelmä. Vertaisarvioinnin on koettu lisänneen kokeiluhankkeiden välistä kokemusten jakamista, verkostoitumista ja toisilta oppimista. Vertaisarviointi on tukenut oppilaitoksen sisäistä tiedottamista, mallintamista ja mallin käyttöönottoa. Vertaisarvioinneissa on haastateltu organisaation johtoa ja organisaation johto on ollut kuuntelemassa vertaisarviointipalautetta.

Vertaisarvioiti perustuu arviointikriteeristöön. Vertaisarviointiin perehdyttäminen vaatii ohjaamista ja vertaisarvioinnin koordinoinnin haltuunottoa voidaan tukea täsmäkoulutuksella ja mentoroinnilla. Yleinen kouluttaminen ja tiedottaminen vertaisarvioinnista lisää tietoisuutta vertaisarvioinnista arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä.

 

Vertaisarvioinnin mallinnus kokonaisuudessaan tulostettavaksi:

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username