This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kokemuksia vertaisarvioinnista

Ennen kutakin vertaisarviointikäyntiä käyntiin osallistuneet on perehdytetty arvioitavan hankkeen itsearviointiin, vertaisarviointikäyntiin ja toimijoiden rooleihin. Tapaamiset on toteutettu joko kasvokkain, Connect Pro videoneuvotteluohjelman välityksellä tai puhelimitse. Näissä tapaamisissa on suunniteltu arviointikäynnin haastattelu, laadittu haastattelukysymykset ja käyty läpi toimijoiden roolit arviointikäynnillä. Vertaisarviointikysymyksiä laadittaessa on hyödynnetty myös googledocsia. Vertaisarvioijien tueksi laadittiin wikiin materiaalia vertaiskäynnin toteuttamisesta ja eri toimijoiden rooleista. http://toplaaja.wikispaces.com/Vertasiarviointiprosessi+ja+aikataulut

Jokaisessa vertaisarvioitavassa hankkeessa on arvioitu laajennetun työssäoppimisen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tämän lisäksi arvioinnin kohde on valinnut, mitkä muut osa-alueet kriteeristöstä arvioidaan. Arvioitavien mallien ja alojen määrä on vaihdellut hankkeittain ja näin ollen vertaisarvioinnin toteutuksen koordinoinnissa on huomioitu, miten kukin arviointi tullaan toteuttamaan, jotta käytettävissä olevalla ajalla saadaan haastateltua ja arvioitua halutut ja rajatut kriteerit, tutkintoalat ja mallit. Osa vertaisarvioitavista hankkeista on toteuttanut ennen ulkopuolista vertaisarviointia sisäisen vertaisarvioinnin tutkintoalojen välillä ja hyödyntänyt tätä vertaisarviointia itsearviointia tehdessään.

Vertaisarvioinneissa on haastateltu opettajia, opiskelijoita, työelämänedustajia, organisaatiojohtoa sekä hanketoimijoita.  Osassa vertaisarviointeja on haastateltu myös opintojenohjaajia sekä muita hankkeeseen kiinteästi liittyviä toimijoita, kuten nuoriso-ohjaajaa.

Vertaisarviointi toimii erinomaisena hankkeiden ohjauksen työkaluna kun koordinointihankkeen on mahdollista osallistua vertaisarviointikäynteihin ja näin tutustua lähemmin hankkeiden toimintaan ja toimintaympäristöihin. Koordinointihankkeen edustajista joko projektityöntekijä tai projektipäällikkö on osallistunut kuhunkin arviointikäyntiin koordinaattorin roolissa, muttei arvioijana. Vertaisarvioinnin on koettu hankkeen toiminnan tietoiseksi saattamista arvioitavan hankkeen koulutuksen järjestäjän eri toimijoille sekä tukevan mallintamista ja kehittämistyötä ja tuottavan vertaisoppimista. Vertaisarviointi on osaltaan tukenut hankkeen toiminnan juurruttamista organisaatiossa etenkin silloin, kun koulutuksenjärjestäjien johto on osallistunut aktiivisesti vertaisaviointiin (haastattelut, palautekeskustelut). Vertaisarvioijina ovat toimineet mm. opettajat, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt,  ja opintojenohjaajat. 

Jokaiselle vertaisarvioitavalle hankkeelle on vertaisarvioinnissa tehty vertaisarviointiraportti. Vertaisarviointiraportit on lisätty wikisivuille, arvioitavan hankkeen hyväksyttyä raportin.  Osa vertaisarviointiraporteista löytyy wikisivuilta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username