This is a free Purot.net wiki
  • View:

Koordinoinnin näkökulma 2 päivän vertaisarviointiin

Esimerkki kahden päivän vertaisarvioinnin aikataulusta

 

Klo Ensimmäinen päivä Vertaisarvioijat Koordinaattori
8.30- 9.00 Tapaaminen, aamukahvit, orientoituminen vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset

Alustavat tarvittavat kysymykset organisaation ja hankkeen edustajille

Vertaisarviointiin osallistuvien esittely.

Arvioinnin kohde esittelee lyhyesti organisaation ja hankkeen.

Koordinaattori muistuttaa, että vertaisarvioinnissa on kyse vertaisoppimisesta ja että vertaisarvioijat tekevät arvioinnin etukäteismateriaalin ja haastattelujen perusteella – eivätkä mitenkään oleta kykenevänsä arvioimaan koko kokonaisuutta syvällisesti.

Koordinaattori pyrkii luomaan tässä vaiheessa kannustavaa, rohkaisevaa ja hyvää ilmapiiriä arvioijille ja arvioinnin kohteelle

Varmistetaan vielä, että arvioinnin kohde haluaa kehittämiskohteita

9.00 – 9.30 Tutustuminen kokeiluhankkeeseen ja siinä kehitettyihin malleihin    
9.30-11.00 Haastattelujen suunnittelu, raportin kirjoittaminen itsearvioinnin perusteella  

Kysymysten määrä ja oikein kohdentuminen tarkistetaan.

Itsearvioinnin pohjalta kirjoitetaan havaintoja raporttipohjaan
11.00-12.00 Lounas
  Jakaantuminen haastattelijaryhmiin    
12.00 - 12.45
  • Työelämänedustajien haastattelu
Toimivat haastattelijoina

Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina

 

Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä
12.00 - 12.45
  • Opettajien haastattelu
13.00 – 13.45
  • Opiskelijoiden haastattelu
13.00 – 13.45
  • Hankekoordinaattorin ja hankedustajien haastattelu
13.45 – 14.15 Kahvi ja välikeskustelu
14.15 – 15.00
  • Organisaatiojohdon haastattelu
 

Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina

Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä

Seuraa googledocsin avulla vastauksia ja havaintoja

Viimeistelee raporttipohjaan arviointimateriaalien, haastateltavien ja arvioijien tiedot
14.15 – 15.00
  • Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin kanssa
 
15.15 – 16.00
  • Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin kanssa
 

Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina

Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä

Seuraa googledocsin avulla vastauksia ja havaintoja

Muokkaa valmista tekstiä siten, että palaute on rakentavaa. Tarkastaa tekstin ymmärrettävyyttä.
15.15 – 16.00
  • Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin kanssa
 
16.00 -17.00 Majoittautuminen
17.00 - 18.00 Kokemusten koontia, raportointitilanteen katsominen yhdessä. Seuraavan päivän aikataulusta sopiminen.
19.00 - 20.30

Päivällinen (omakustanne) ja kokemusten koontia

      Mikäli googledocs ei ole käytössä, koordinaattori kokoaa muistitikuilta raportin yhteiselle pohjalle
Toinen päivä
9.00-9.15 Yhteinen keskustelu ja työskentelystä sopiminen
9.15-10.20 Raportin kirjoittaminen sekoitettujen haastatteluparien kanssa Arvioijat Koordinaattori muokkaa valmiiden osioiden raporttitekstiä ja auttaa tarvittaessa kirjoitustyössä.
10.20-10.30 Tauko   Koordinaattori tulostaa aikaansaadun raporttipohjan kommentointia varten
10.30-11.30 Kirjatun raportin ristiinkommentointi Arvioijat Koordinaattori oikolukee ja muokkaa raporttitekstiä kieleltään yhtenäiseksi ja rakentavaksi palautteeksi.
11.30-12.00

SWOT osion katsominen yhdessä

Palautteen antamisesta sopiminen ja siihen valmistautuminen

Arvioijat

Koordinaattori käy läpi SWOT osion arvioijien kanssa ja ohjeistaa palautteen antamiseen liittyvissä asioissa.

Koordinaattori tulostaa palautteen antajalle SWOT-osion palautteen antoa varten
12.00-13.00 Lounas hankkeen edustajien kanssa
13.00-14.30

Palautekeskustelu, jossa mukana hankkeen/organisaation edustajat.

--> vahvuudet ja kehittämishaasteet = konsensus
 

Koordinaattori tukee tarvittaessa palautteen antoa ja herättää keskustelua kehittämiseen liittyvistä aiheista.

Koordinaattori voi kertoi muissa vertaisarvioinneissa tai kehittämistyössä esille tulleista kehittämisideoista sekä tiedottaa muista mahdollisista ajankohtaisista asioista.

Koordinaattori innostaa havainnoijia ja arvioinnin kohteita osallistumaan tuleviin vertaisarviointeihin ja kertoo näiden ajankohdista ja arvioinnin kohteista.
14.30 Kahvit

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username