This is a free Purot.net wiki
  • View:

Koordinoinnin näkökulma yhden päivän vertaisarviointiin

Esimerkki yhden päivän vertaisarvioinnin aikataulusta

Klo Haastattepari 1 Haastattelupari 2 Haastattelupari 3 Koordinaattori
8.00- Kokoontuminen, aamukahvit, orientoituminen vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset  
9-9.45 Työelämän haastattelu Organisaation haastattelu Raportointipohjaan itsearvioinnin pohjalta havaintojen kirjaaminen Toimii haastatteluparina (Haastattelupari 1)
10-10.45 Raportin kirjoittaminen (työelämän näkökulma) Opettajien haastattelu Opiskelijoiden haastattelu Osallistuu raportin kirjoittamiseen (Haastattelupari 1)
11.15-12.00 Raportin kirjoittaminen (itsearvioinnin pohjalta havainnot) Raportin kirjoittaminen (organisaation ja opettajien näkökulma) Tukipalvelujen haastattelu Muokkaa itsearvioinnin pohjalta kirjattuja arvioita
12-13 Lounas
13-14 Raportin kirjoittaminen Raportin kirjoittaminen (organisaation ja opettajien näkökulma) Raportin kirjoittaminen (opiskelijiden ja tukipalveluiden näkökulma) Muokkaa organisaation näkökulmasta tehtyjä havaintoja
14-15

Toisten raporttihuomioiden kommentointi

Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden läpikäynti yhdessä

Muokkaa opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta tehtyjä havaintoja

Koordinaattori viimeistelee raporttia
15-15.30

Tauko + palautekeskustelun antamisesta sopiminen

Koordinaattori viimeistelee raporttia, etenkin SWOT -osiota
15.30-16 Katsotaan raportti yhdessä

Raportin läpikäyminen yhdessä. Vertaisarvioijat hyväksyvät raportin sisällön.

SWOT osion tulostaminen palautteen antajalle.
16-17 Palautekeskustelu -> vahvuudet ja kehittämishankkeet

Koordinaattori tukee tarvittaessa palautteen antoa ja herättää keskustelua kehittämiseen liittyvistä aiheista.

 

Koordinaattori voi kertoi muissa vertaisarvioinneissa tai kehittämistyössä esille tulleista kehittämisideoista sekä tiedottaa muista mahdollisista ajankohtaisista asioista.

 

Koordinaattori innostaa havainnoijia ja arvioinnin kohteita osallistumaan tuleviin vertaisarviointeihin ja kertoo näiden ajankohdista ja arvioinnin kohteista.
 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username