This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vertaisarvioinnin vaiheet

Vertaisarvioinnin viisi vaihetta

 

Koordinaattorin tehtävät:

Yleiset valmistelut

 • Wikispace sivuston käyttäminen ja hyödyntämine

  • Aikataululutus

  • Kriteerit

  • Itsearviointi ja muu etukäteismateriaali

  • Palauteraporttipohja

  • Kysymyspohja

  • Valmis raporttipohja, arvioinnin kohteen sinne viemänä tai arvioinnin kohteen luvalla hyväksynnän jälkeen

 • Wiki-sivuille ei viedä

  • Haastateltavien nimiä, ilman lupaa (tavoitteena on, etteivät raportin vastaukset yksilöidy haastateltuihin)

  • Haastattelukysymyksiä

  • Keskeneräistä raporttia

Mitä arvioidaan?

 • Koordinaattori pyytää arvioinnin kohdetta valitsemaan mittaristosta arvioitavat alueet sekä valitsemaan arvioitavat koulutusalat.
  • Miksi?      
   • Mittaristosta arvioitavien kohteiden rajaaminen mahdollistaa  syvemmän ja laajemman arvioinnin muutoin tiukassa aikataulussa
   • Vertaisarvioijaksi osallistujien intresseissä on usein kehittää omassa toiminnassaa tiettyjä osa-alueita ja haluavat tästä syystä päästä arvioimaan ja oppimaan tähän alueeseen liittyviä kysymyksiä.
   • Arvioinnin kohteena olevien koulutusalojen valitseminen vaikuttaa usein vertaisarvioijien saamiseen, sillä usein vertaisarvioijat haluavat kehittää omassa toiminnassaan tiettyä koulutusalaa.

Aikataulusta sopiminen

 • Sopii arvioitavan kohteen kanssa vertaisarvioinnin toteuttamisen ajankohdasta.
 • Koordinaattori sopii arvioitavan kohteen kanssa, mihin mennessä itsearviointi tulee olla tehtynä ja toimitettuna koordinaattorille tai yhteiselle sähköiselle portaalille.
 • Ohjaa, seuraa ja suunnittelee yhdessä arviointikohteen kanssa sellaisen aikataulun, että kaikki mahdollinen aika tulee hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Kuka arvioi?

 • Koordinaattori tiedottaa ja kyselee aktiivisesti vertaisarvioijia sekä havainnoijia.
 • Tiedotuksessa kerrotaan:
  • Lyhyesti, mistä vertaisarvioinnista on kyse
  • Mitä arviointiin osallistuva vertaisarvioinnista hyötyy
  • Rohkaistaan uusia osallistumaan
  • Arvionnin kohde (kriteerien osa-alue, valitut koulutusalat)
  • Vertaisarvioinnin aikataulu
  • Mistä löytyy lisää tietoa vertaisarvioinnista

Mitä yhden päivän vertaisarvioinnin onnistuminen erityisesti vaatii?

 • Huolellista aikataulun suunnittelua
 • Laaditussa aikataulussa pysymistä
 • Itsearviointimateriaaliin perehtymistä huolella
 • Itsearvioinnin pohjalta tehtyjen havaintojen kirjaamista raporttipohjaan ennen vertaisarviointipäivää
 • Kysymysten on oltava valmiita
 • Vertaisarvioijien kykyä kirjalliseen raportointiin, sillä koordinaattori ei ehdi keskittymään raportin muokkaamiseen yhtä paljoa kuin kahden päivän vertaisarvioinnissa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username