This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vertaisarviointi arvioitavan kohteen näkökulmasta

Vertiasarvioinnin 5 vaihetta

Vaihe 1, etukäteisvalmistelut

Mitä arvioidaan?

 • Arviointiajankohdasta päättäminen
 • Valitsee mittaristosta arvioitavat alueet (sekä arvioitavat koulutusalat)
 • Päättää, pyydetäänkö vertaisarvioinnissa kehittämisideoita. Yleisenä käytäntönä on, että kehittämisideoita pyydetään.

Itsearviointi

 • Arvioinnin kohde tekee itsearvioinnin
  • Laajuutta itsearviointiin saa
   • ryhmähaastatteluilla
   • koulutusalojen välisellä sisäisellä vertaisarvioinnilla, jonka avulla tuotetaan osana ulkopuolisille vertaisarvioijille itsearviointiaineistoa.

Käytännön järjestelyt

 • Päivien/päivän aikatauluista sopiminen koordinaattorin kanssa
 • Järjestää haastateltavat (esim. opiskelijat, opettajat, organisaation johto, työelämän edustajat)
 • Varaa tilat
 • Varaa kahvit ja ruuat

 

 

Vaihe 3, vertaisarviointipäivät

Arviointavan kohteen tehtäviä:

 • Varmistaa, että tilat ja ruuat ovat kunnossa
 • Varmistaa, että haastateltavat ovat tulossa paikalle ja ohjaa heidän oikeisiin tiloihin.
 • On puhelin päässä tarvittaessa.
 • Osallistuu päivän orientointilaisuuteen
  • Arviointikohteen alkupuheenvuoro ja organisaation esittely
  • Vastaa tarvittaessa kysymyksiin
 • Toimii isäntänä ruokailuissa
 • Osallistuu palautetilaisuuteen ja järjestää sinne oikeat henkilöt kuuntelemaan tilaisuutta.

Arviointipäivän kulku

Katso esimerkki arviointipäivän aikatauluista:

Alla on kuvina arviointilaisuuden kolme porrasta:

Palauttekeskustelu:

Palautteen antaa yksi arvioijista. Palautekeskustelussa anneraan SWOT-analyysi palaute suullisesti, jonka jälkeen on vapaata keskustelua ja kommentointia. 

Vaihe 4, vertaisarviointipäivien jälkeen

Vertaisarvioinnin kohde

 • lukee ja hyväksyy vertaisarviointiraportin
 • vie raportin yhteiselle wiki-sivustolle muidenkin hyödynnettäväksi kehittämistyössään
  • Muut voivat hyödyntää tehtyjä havaintoja omassa kehittämistyössään

.

Vaihe 5, kehittämissuunnitelma, mallintaminen ja vertaiskehittäminen

Vertaisarvioinnin kohde

 • tekee kehittämissuunnitelman
 • kehittää toimintaansa
 • mallintaa toimintansa huomioiden eri osapuolten roolit ja tehtävät sekä toiminnan vaikutukset organisaation tasolla

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username