This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vaihe 2: Perehdytys

Koordinaattorin tehtävät

Perehdytys

 • Arvioijat ja havainnoijat perehdytetään vertaisarviointiprosessiin
  • yhdessä tapaaminen tai esimerkiksi ACP:n välityksellä
 • Arvioijille ja havainnoijille toimitetaan vertaisarviointimateriaali
  • aikataulutus
  • itsearviointi
  • muu etukäteismateriaali

Muita tehtäviä

 • Aikatauluttaa kysymysten teon
 • Tarkastaa, että kysymykset ovat valmiita
 • Kokoaa kysymykset valmiiksi haastatteluittain
 • Tekee valmiin pohjan, jossa arviointikohteena olevien otsikoiden alle on koottu siihen kuuluvat kysymykset ja vastauskohdat
 • Vie raporttipohja googledocsiin

 

Vertaisarvioijien ja havainnoijien tehtävät

 • Varata riittävästi aikaa kalenterista vertaisarviointiin ennen vertaisarviointia sekä itse vertaisarviointipäivään/päiviin
 • Perehtyä toimitettavaan materiaaliin:
  • itsearviointi sekä muu toimitettu materiaali
  • aikataulutus ja ohjeet
  • palauteraporttipohja

 

Vertaisarviointiin valmistautuminen yhdessä koordinaattorin ja vertaisarvioijien kanssa

 • Yhdessä tavaten/ACP:n välityksellä/pareittain sovitun aikataulun mukaisesti
 • Havainnoijat voivat halutessaan osallistua kysymysten työstämiseen
 • Käydään läpi vertaisarviointipäivän aikataulutus
 • Kysymysten työstämisen ohjeistaminen
  • Haastatteluparien valitseminen
  • n. 5-10 kysymystä/45 minuutin haastatteluryhmä
  • n. 10-15 kysymystä/45 minuutin yksilöhaastattelu
  • Kysytään, mitä ei tiedetä – ei kysytä sitä, mikä jo varmaksi tiedetään itsearvioinnin pohjalta, ellei ole perusteltua syytä kysyä tiedettyä asiaa (Perusteltu syy voi olla esimerkiksi haasteiden esille tuominen sekä mallintamisen, jalkauttamisen ja kehittämisen edistäminen kysymysten avulla eri toimijoille, kuten organisaation johdolle)
  • Kysymysten muokkaaminen siten, että ne ovat haastateltavalle sopivia ja ymmärrettäviä
  • Lopuksi kultakin haastateltavalta ryhmältä on hyvä kysyä, mitä hyvää ja mitä kehitettävää arvioitavassa toiminnassa heidän mielestään on
  • Googledocsia voidaan hyödyntää kysymysten muokkaamisessa
 • Sovitaan, kumpi pareista toimii pääasiallisena haastattelija ja kumpi kirjaa vertaisarviointipäivänä
  • Koordinaattori merkkaa tämän sähköiselle alustalle, jossa on vertaisarvioinnin aikataulutus

 

Raporttipohjan työstäminen ennen vertaisarviointihaastatteluita:

 

Vertaisarvioijien ja havainnoijien tehtävä

Itsearvioinnin hyödyntäminen ennen arviointia

 • Vertaisarvioijat kokoavat kysymyksiä tehdessään raporttipohjaan valmiiksi jo tiedetyt asiat
  • ”Itsearvioinnin mukaan…”

Koordinaattorin tehtäviä

 • Varmistaa, että kysymykset ovat koottuna raporttipohjan otsakkeiden alle
 • Stilisoi valmiiksi itsearvioinnin pohjalta vertaisarvioijien raporttipohjaan nostamat asia

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username